Rekisteriseloste

1. Johdanto

Tämä tietosuojaseloste sisältää henkilötietojen keräämisen perusteet ja sen, mihin kerättyjä henkilötietoja käytetään. Yhtiö sitoutuu noudattamaan menettelytapoja ja prosesseja, joilla suojataan henkilötietoja tietosuojalainsäädännön vaatimusten mukaisesti.

Käyttäessäsi Sivustoa hyväksyt tämän tietosuojaselosteen sisällön ja sitoudut sitä noudattamaan.

2. Miksi henkilötietoja käsitellään ja millä perusteella?

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset

Yhtiö kerää ja käsittelee tiettyjä Sivustoksen käyttäjien henkilötietoja seuraaviin tarkoituksiin:

 • Käyttäjän voidaan rekisteröidä Yhtiön Sivustoksen käyttäjäksi;
 • Yhtiö voi todentaa henkilön aitouden ja varmistaa kerättyjen tietojen pohjalta luotujen tilastojen laadun;
 • Käyttäjä voi vastata Sivustoksessa tarjolla oleviin kyselyihin;
 • Käyttäjälle voidaan saattaa tiedoksi uutisia ja tiedotteita;
 • Käyttäjälle voidaan käyttäjän hyväksynnän mukaisesti markkinoida Yhtiön tai valittujen kolmansien osapuolten palveluita;
 • Yhtiö voi parantaa käyttäjän Yhtiön Sivustoksen käyttökokemusta keräämällä käyttötietoa;
 • Yhtiön Sivustosta voidaan hallinnoida.

Kerätyistä henkilötiedoista koostetaan anonymisoitua tilastotietomassaa, jota tarjotaan graafisessa ja numeerisessa formaatissa yhteistyökumppaneille. Näistä tiedoista yksittäinen käyttäjä ei ole tunnistettavissa.

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste

Yhtiö käsittelee henkilötietoja henkilötietojen keräämisen tarkoituksien edellyttämässä laajuudessa

 • Hoitaakseen sopimuksesta johtuvat velvollisuutensa;
 • Täyttääkseen lainsäädännöstä johtuvat velvoitteensa;
 • Ylläpitääkseen ja kehittääkseen liiketoimintaansa oikeutetun edun perusteella esimerkiksi markkinoinnin ja käyttökokemuksen parantamisen yhteydessä.

Käyttäjän tai jos kyseessä on alle 13 vuotias Käyttäjä, hänen huoltajansa suostumuksella esimerkiksi Käyttäjän vastatessa Yhtiön Sivustoessa saatavilla oleviin kyselyihin.

3. Mitä tietoja keräämme?

Sivuston avulla kerätään tässä tietosuojaselosteessa määriteltyjen käyttötarkoitusten kannalta tarpeellisia tietoja:

Yhtiölle antamasi tiedot

Käyttäjäksi rekisteröinnin yhteydessä kerätään:

 • Nimi
 • Sähköposti
 • Ikä
 • Postiosoite
 • Puhelinnumero

Lisäksi Yritys käsittelee vastauksia, joita Käyttäjä Sivustokseen syöttää. Kerättyjen tietojen perusteella vastausten Yhtiö varmistaa luotujen tilastojen laadun.

Käyttäjä voi myös halutessaan muuttaa omaa profiiliaan, jonka he loivat rekisteröityessään esimerkiksi tilanteessa, jossa he vaihtava sosioekonomista asemaansa työttömästä työntekijäksi tai muuttavat toiselle paikkakunnalle, jolloin postiosoite vaihtuu.

Sivustoksen käytöstä havainnoidut ja johdetut tekniset tiedot:

Yhtiö käyttää erilaisia teknologioita kerätäkseen, säilyttääkseen ja analysoidakseen tietoa Sivustoksen käytöstä.

4. Kuinka kauan käyttäjien tietoja säilytetään?

Yhtiö säilyttää käyttäjien henkilötietoja vain niin kauan kuin niitä tarvitaan palvelun tarjoamista varten tai lain salliman enimmäisajan.

5. Keille tietoja luovutetaan tai siirretään?

Käyttäjän antamista vastauksista koostetaan grafiikkaa, jossa on saatettu hyödyntää myös Sivustoksen käytöstä havainnoituja tietoja. Luovutamme anonymisoitua tilastotietoa mielipide- ja markkinointitutkimuksiin ja muihin vastaaviin selvityksiin. Lisäksi saatamme luovuttaa tai siirtää tietoja seuraavissa tapauksissa:

Suostumuksesi

Jos käyttäjä on antanut suostumuksensa, saatamme jakaa käyttäjän tietoja valittujen kolmansien osapuolten kanssa.

Palveluntarjoajat

Siirrämme henkilötietoja ainoastaan siinä laajuudessa kuin kolmannet osapuolet tarvitsevat pääsyn käsittelemiimme henkilötietoihin voidakseen tarjota palveluita Yhtiölle tämän tietosuojaselosteen määrittelemissä tarkoituksissa.

Oikeudellisista syistä

Henkilötietojasi voidaan luovuttaa toimivaltaisen viranomaisen esittämien vaatimusten ja lakiin perustuvien edellytysten mukaisesti.

6. Kansainväliset tietojen siirrot

Yhtiö saattaa siirtää henkilötietoja EU:n ulkopuolelle. Jos siirrämme tiedot EU:n tai ETA:n ulkopuolelle, huolehdimme henkilötietojen suojan riittävästä tasosta muun muassa sopimalla henkilötietojen luottamuksellisuuteen ja käsittelyyn liittyvistä asioista lainsäädännön edellyttämällä tavalla

7. Tietojen suojaus

Yhtiö käyttää ajantasaisia käytäntöjä henkilötietojen suojelemiseksi. Henkilötietoja ei säilytetä muussa kuin sähköisessä muodossa. Verkon yli siirrettäessä tiedot suojataan SSL- tai SSH-tekniikalla. Rekisterin palvelinlaitteistoa ylläpidetään hyvän ylläpitotavan mukaisesti.

8. Alaikäiset

Sivustosta voivat käyttää myös alaikäiset. Jos käyttäjä on alle 13 vuotias ja henkilötietojen käsittelyperusteena on suostumus, kysymme alle 13 vuotiaan Käyttäjän huoltajilta suostumuksen henkilötietojen käsittelyyn.

Suosittelemme huoltajia säännöllisesti seuraamaan huollettaviensa Internetin, Sivustosten ja sivuston käyttöä.

9. Kolmansien palvelut

Tämä tietosuojaseloste soveltuu vain Yhtiön Sivustokseen emmekä ole vastuussa muiden sivustojen tai Sivustosten tietosuojakäytännöistä. Suosittelemme käyttäjää tarkistamaan käyttämiensä sivustojen ja Sivustosten tietosuojaselosteet.

Sivustos on saatettu käyttäjän saataville Applen App Storen tai Googlen Playn kautta.  Tämän tietosuojaselosteen lisäksi sovelletaan myös kyseisen palveluntarjoajan ehtoja. Käyttäjä voi tutustua Applen ehtoihin täällä ja Googlen ehtoihin täällä.

10. Tietosuojaselosteen muuttaminen

Yhtiö voi muuttaa tätä tietosuojaselostetta. Jos tietosuojaselosteeseen tulee muutoksia, ilmoitamme näistä muutoksista aina tässä tietosuojaselosteessa.

11. Sinun mukaiset oikeutesi

Tarkastusoikeus

Sinulla on oikeus tarkastaa, mitä sinua koskevia tietoja yhteystietorekisteriin on talletettu. Toimitamme tiedot lain edellyttämässä muodossa.

Oikeus vaatia tiedon oikaisemista

Sinulla on oikeus vaatia väärän, epätarkan, epätäydellisen, vanhentuneen tai tarpeettoman tiedon korjaamista tai täydentämistä.

Oikeus vaatia tiedon poistamista

Voit pyytää meitä poistamaan henkilötietosi järjestelmistämme. Suoritamme pyyntösi mukaiset toimenpiteet, mikäli meillä ei ole oikeutettua syytä olla poistamatta tietoa. Tiedot eivät välttämättä poistu välittömästi kaikista varmuuskopio- tai muista vastaavista järjestelmistämme.

Oikeus rajoittaa tiedon käsittelyä

Voit pyytää meitä rajoittamaan tiettyjen henkilötietojesi käsittelyä.

Oikeus vastustaa tiedon käsittelyä

Voit myös pyytää rajoituksia henkilötietojesi käsittelyyn, mikäli tietojasi käsitellään muihin tarkoituksiin kuin palvelumme suorittamiseksi tai laista aiheutuvan velvollisuuden täyttämiseksi. Voit myös vastustaa henkilötietojesi käsittelyä, vaikka käsittely perustuisi aikaisemmin antamaasi suostumukseen. Henkilötietojen käsittelyn vastustaminen saattaa johtaa rajoitetumpiin mahdollisuuksiin käyttää Sivustostamme. Sinulla on oikeus kieltäytyä sähköisestä suoramarkkinoinnista seuraamalla ohjeita, jotka on sisällytetty kaikkiin lähettämiimme viesteihin.

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Sinulla on oikeus saada henkilötietosi meiltä jäsennellyssä ja yleisesti käytetyssä muodossa, jotta voit välittää tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.

Oikeus peruuttaa suostumus

Mikäli tietojesi käsittely perustuu suostumukseen, sinulla on oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa.

12. Oikeuksiesi käyttäminen

Voit käyttää oikeuksiasi lähettämällä kirjeen tai sähköpostin sisältäen nimesi, osoitteesi, puhelinnumerosi ja kopion voimassaolevasta henkilöllisyystodistuksesta alla oleviin osoitteisiimme. Voimme hylätä pyynnöt, jotka toistuvat kohtuuttoman usein, ovat liiallisia tai jotka ovat perusteettomia.

Voit lukea lisää tietoa henkilötietojen suojasta esimerkiksi täältä.

Jos koet henkilötietojesi käsittelyn olevan ristiriidassa voimassaolevan lainsäädännön kanssa, voit tehdä ilmoituksen paikalliselle tietosuojavalvontaviranomaiselle.

Voitot kotiin!
Logo